Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vydané společností:

ELPOS Josef Tkadlec spol. s.r.o.

se sídlem Dolní náměstí 305, 755 01 Vsetín

IČO 60322829

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 11496 vedené u krajského soudu v Ostravě

E:mail: info@elposnaradi.cz

Telefon: +420 724 543 797

adresa provozovny Dolní náměstí 1350, 755 01 Vsetín

 

(dále jako „Prodávající”)

upravují vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících (dále jako „Kupující“), a prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách elposnaradi.cz.

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Smlouva se uzavírá prostřednictvím komunikace na dálku, která umožňuje, aby Smlouva byla uzavřena distančním způsobem, tedy bez nutnosti fyzické přítomnosti Prodávajícího a Kupujícího, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co si Kupující a Prodávající společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za Zboží;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou Kupující bude hradit za doručení Zboží;

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. Objednávka je závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží;

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů, které Kupující uvedl, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na našem e-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.

2.2. Při nákupu Zboží je povinnost Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl v Objednávce, budou tedy považovány za správné a pravdivé.

2.3. Na e-shopu je také poskytnut přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí Prodávající zajišťuje a kontroluje tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami (dle ID objednávky), a tak je Prodávající schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím webového rozhraní e-shopu.

3.3. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si Kupující hradí sám.

3.4. K tomu, aby mohla být Smlouva uzavřena, je třeba, aby Kupující na e-shopu vytvořil Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na e-shopu Kupující označuje Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící k tomu, aby mohlo být Zboží doručeno, jsou to zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.5. V průběhu tvorby Objednávky může Kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončí. Před stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ musí Kupující ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.

3.6. Potvrzení Objednávky bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v Objednávce. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3.7. Pokud se stane, že Zboží uvedené v Objednávce není dostupné, případně požadovaný počet kusů není možné dodat, nebude Objednávka ze strany Prodávajícího potvrzena. Kupujícímu bude zaslán návrh na uzavření nové Smlouvy. Smlouva bude uzavřena ve chvíli, kdy Kupující tuto novou Smlouvu schválí.

3.8. V momentě uzavření Smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost uhradit Celkovou cenu.

3.9. Pokud se Kupující registruje v e-shopu, bude mu zřízen Uživatelský účet. Při další Objednávce se pak automaticky vyplní identifikační údaje Kupujícího, které je Kupující povinen zkontrolovat, zda odpovídají skutečnému stavu a jsou úplné. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen heslem, které si Kupující zvolí při registraci. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má Kupující ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.

3.10. V některých případech umožňuje Prodávající na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu Zboží poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace v rámci e-shopu může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je povinností Kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese Prodávající za to žádnou odpovědnost.

4.4. Uživatelský účet je osobní, a proto Kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Uživatelský účet je možné zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 10 let Kupující nevyužívá, či v případě, kdy poruší své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena za dané Zboží je vždy na e-shopu uvedena. Pokud je v Objednávce uvedena za totožné Zboží rozdílná cena, pak platí Cena uvedená v Objednávce. Cena uvedená v Objednávce bude vždy stejná i ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, pokud není doprava poskytnuta zdarma. V případech, kdy je v e-shopu, nebo Objednávce uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží za tuto Cenu Kupujícímu dodat, a to ani v případě, kdy došlo k potvrzení Objednávky, resp. k uzavření Smlouvy. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a zašle mu nový návrh Objednávky. Smlouva bude uzavřena až v okamžiku schválení Objednávky Kupujícím. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3. Způsob platby si Kupující zvolí v Objednávce. Platbu Kupující provede po uzavření Smlouvy některým z níže uvedených způsobů:

a) Bankovním převodem na účet Prodávajícího. Informace pro provedení platby budou zaslány v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

b) Kartou online, kdy platba probíhá přes platební bránu COMGATE, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné zde. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

c) Dobírkou, kdy Kupující uhradí Celkovou cenu při doručení Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Hotově při osobním odběru Zboží na provozovně Prodávajícího (Dolní náměstí 1350, 755 01 Vsetín). V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího. Faktura bude rovněž dostupná v Uživatelském účtu.

5.5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího poté, co je zaplacena Celková cena a Zboží si Kupující převezme. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na bankovní účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží bude doručeno zpravidla nejpozději do 7 pracovních dní způsobem, který si Kupující zvolil v Objednávce z následujících možností:

a) Osobní odběr na provozovně Prodávajícího na adrese Dolní náměstí 1350, 755 01 Vsetín;

b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Balíkovna; DPD

d) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, DPD, Zásilkovna, Toptrans;

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude Kupující vždy o možnosti vyzvednutí Zboží informován prostřednictvím e-mailu.

6.4. Kupující je povinen zkontrolovat převzaté Zboží od dopravce. Pokud zjistí jakékoliv závady, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a Prodávajícímu. Kupující nemusí Zboží od dopravce převzít, pokud je zjevné, že došlo k neoprávněnému otevření zásilky. O této skutečnosti je rovněž povinen informovat dopravce a Prodávajícího.

6.5. Pokud Kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží Kupující nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Kupujícího, případně Zboží uskladnit, za což Prodávajícímu náleží úplata ve výši 15,- Kč/den, nejvýše do částky 350,- Kč, nebo do výše Celkové ceny. Jestliže Prodávající odstoupí od Smlouvy, je toto odstoupení účinné v den, kdy bylo doručeno Kupujícímu. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok Prodávajícího na uhrazení nákladů za dopravu a náhradu škody, pokud vznikla.

6.6. Kupující má povinnost uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu, pokud je Zboží doručováno opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem, a to z důvodů vzniklých na straně Kupujícího.

6.7. Nebezpeční škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly Kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, může Kupující takovou vadu Prodávajícímu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na kontaktní e-mail, nebo kontaktní adresu uvedenou v záhlaví Podmínek, případně osobně na adresu provozovny Dolní náměstí 1350, 755 01 Vsetín. Pro reklamaci může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění musí Kupující zvolit, jakým způsobem požaduje vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nelze následně bez souhlasu Prodávajícího změnit.

7.4. Má-li Zboží vadu, má Kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.5. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6. Dále má Kupující právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a) Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8. V případě, že si vadu na Zboží způsobil Kupující sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.

7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10. Při uplatnění reklamace bude Kupujícímu vystaveno písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy byla reklamace uplatněna;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace je požadován;

d) kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11. Nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace bude odstraněna vada a Kupující bude informován o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem a obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího původní Zboží vrátit zpět Prodávajícímu, náklady na toto vrácení pak hradí Prodávající.

7.13. V případě, že je Kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.14. V případě, že je Kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že je Kupující spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží.

8.3. Od Smlouvy může Kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresy uvedené v těchto Podmínkách). Pro odstoupení může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.4. Jestliže je Kupující spotřebitel, nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle oznámení Prodávajícímu, že od Smlouvy odstupuje.

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení a zároveň nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu. Kupující má pak právo na vrácení Ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který Prodávající pro dodání Zboží nabízí. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající porušil uzavřenou Smlouvu, hradí Prodávající i náklady spojené s navrácením zboží zpět, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který Prodávající při dodání Zboží nabízí.

8.7. V případě odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Prodávající Zboží obdrží, nebo Kupující prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu. Kupující vrací Zboží, bez známek používání a v originálním obalu.

8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek odpovídá Kupující za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že Prodávající ještě nevrátil Kupujícímu Cenu, je Prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny.

8.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Rovněž je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu: info@elposnaradi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle pak Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (zaslání zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů jiných států.

10.2. Veškerou písemnou korespondenci bude Prodávající doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní e-mail je uveden v záhlaví těchto Podmínek. Kupujícímu bude doručováno na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo v rámci předchozí komunikace s Prodávajícím.

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají obě strany právo od Smlouvy odstoupit.

10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Kupující vždy obdrží e-mailem potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky.

10.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 11. 2023


FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ                                                                                                              

Prodávající:     ELPOS Josef Tkadlec, spol. s.r.o.       

Adresa pro zaslání/předání zboží:       Dolní náměstí 1350, 755 01 Vsetín

Datum uzavření smlouvy:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Telefon:

Reklamované zboží:

 

Důvod reklamace:

 

 

Požadavek na řešení reklamace (vyberte jednu z následujících možností):

        odstranění vady opravou

☐        sleva z kupní částky

☐        výměna zboží

☐        vrácení kupní částky na účet č.:

☐        jiné

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY              

Adresát:  ELPOS Josef Tkadlec, spol. s.r.o.   

               Dolní náměstí 1350, 755 01 Vsetín

               info@elposnaradi.cz

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření smlouvy:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Telefon:

Specifikace vráceného zboží:

  název

  množství

  cena

vráceno kusů

         důvod vrácení*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Při odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět důvod vrácení, ale pomůžete nám tím zlepšit naše služby, děkujeme.

Je-li Kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti ELPOS Josef Tkadlec, spol. s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.

Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než Kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: